Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

Fyzická osoba Lucie Dusbabová, se sídlem Hustířanská 152, 552 11 Velichovky, IČ : 86886037, DIČ: nejsme plátci DPH, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Náchodě, pro prodej zboží prostřednictvím internetového nákupního klubu – obchodu umístěného na internetové adrese www.hrciprci.cz .

► 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) Fyzické osoby Lucie Dusbabová, se sídlem Hustířanská 152, 552 11 Velichovky, identifikační číslo 86886037, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Náchodě (dále jen ,,prodávající‘‘) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) prostřednictvím internetového nákupního klubu – obchodu prodávajícího. Internetový nákupní klub – obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hrciprci.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen ,,webové rozhraní‘‘).

1.2 Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634 / 1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy zák. č. 89/2012 Sb.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hrciprci.cz (dále jen ,,webová stránka‘‘) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

► 2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen ,,uživatelský účet‘‘). V případě, že to webové rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí , že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

► 3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webového rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku (tašky) stisknutím tlačítka koupit), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka‘‘).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Závazně objednat !‘‘. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího‘‘).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím – dodavatelem. Toto přijetí prodávající  neprodleně potvrdí kupujícímu informativní elektronickou zprávou zaslanou na zadanou elektronickou adresu kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, včetně poučení o možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě, včetně postupu při reklamaci zboží.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu případně již uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejnou cestou, jakou ji od kupujícího přijal, obvykle bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.8. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

► 4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

– V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

– V hotovosti složením na níže uvedený bankovní účet prodávajícího

– Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Fio banka, a.s., pobočka Náchod, číslo účtu : 2 9 0 0 6 2 7 4 4 9 / 2 0 1 0 (dále jen účet ,,prodávajícího‘‘)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balení zboží jsou vždy zahrnuty v kupní ceně a nejsou nad rámec kupní ceny účtovány. Pokud nejsou náklady na dodání zboží zahrnuty v kupní ceně, pak jsou u každého produktu vyčísleny a kupující je s nimi seznámen před odesláním objednávky. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny a kalkulovány na dodání zboží pouze v rámci České republiky.

4.3. V Případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby a hotovostní platby složením na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky vyžadovaného ve zvláštních případech (viz čl.3, odst. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Veškeré ceny uvedené na webové stránce jsou ceny konečné včetně DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

► 5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník‘‘), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5, odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího Lucie Dusbabová, Hustířanská 152, 552 11 Velichovky, nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@hrciprci.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5, odst. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, nepoužívané a v případě oblečení nenošené a, je-li  to možné, v původním obalu.

5.4. Prodávající je oprávněn bezodkladně po vrácení zboží provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, použito, v případě oblečení nošeno, či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení dle čl. 5., odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, obvykle  bezhotovostně na účet určený kupujícím, ne však dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že vrácené zboží odeslal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, použito, v případě oblečení nošeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

► 6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

► 7. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 zák- č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen ,,rozpor s  kupní smlouvou‘‘), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců s výjimkami stanovenými zákonem a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je na zboží poskytována delší záruční doba, než je záruční doba minimální stanovená zákonem, pak je tato informace vyznačena na nákupních dokladech ke zboží.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně, a to zasláním na poštovní adresu prodávajícího Lucie Dusbabová, Hustířanská 152, 552 11 Velichovky, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hrciprci.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

7.6. Postup uplatnění reklamace – kupující uplatní reklamaci u prodávajícího písemně, dle čl.7. odst. 7.5. obchodních podmínek, v písemné reklamaci uvede zejména důvod reklamace, popis závady zboží, přiloží kopii daňového dokladu (faktury) o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem (např. opravou zboží či výměnou zboží), reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží na poštovní adresu prodávajícího dle čl. 7 odst. 7.5. obchodních podmínek. Reklamované zboží nelze zasílat prodávajícímu na dobírku, v takovém případě je prodávající oprávněn zásilku odmítnout převzít. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek. O výsledku uplatňované reklamace bude prodávající ve stanovené lhůtě informovat kupujícího písemně zasláním rozhodnutí na adresu elektronické pošty kupujícího, případně na poštovní adresu kupujícího. Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.

7.7. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací na: https://adr.coi.cz/cs

► 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu. Webové rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

► 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní případné údaje, které uvede ve svém uživatelském účtu (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje‘‘).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového nákupního klubu – obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9., odst.9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování , může :

– Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

– Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení kdykoli zrušit, a to vyplněním příslušného internetového formuláře, na který odkazuje každá odeslaná elektronická zpráva s obchodním sdělením nebo přímo zasláním odvolání souhlasu na elektronickou adresu prodávajícího info@325468.w68.wedos.ws.

► 10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském učtu.

10.2. Zpráva je doručena :

– V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

– V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

– V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

– V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

► 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je právnickou osobou oprávněnou k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lucie Dusbabová, Hustířanská 152, 552 11 Velichovky, adresa elektronické pošty info@hrciprci.cz, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na www.hrciprci.cz v záložce kontakt.

11.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2016.

V Náchodě dne 10. 06. 2017

Je Vám něco nejasné? Neváhejte a ZEPTEJTE SE NÁS!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *